OOGPLUS özüni öňdebaryjy üpjün ediji hökmünde görkezdi

Hytaýyň Şanhaý şäherinde ýerleşýän OOGPLUS, aşa we agyr ýükler üçin ýöriteleşdirilen çözgütleriň zerurlygy sebäpli dörän dinamiki marka.Kompaniýa, adaty ýük daşaýan konteýnerde gabat gelmeýän ýükleri aňladýan (OOG) ýükleri dolandyrmakda çuňňur tejribä eýe.OOGPLUS, adaty transport usullaryndan daşgary ýöriteleşdirilen çözgütleri talap edýän müşderiler üçin bir bitewi halkara logistika çözgütleriniň öňdebaryjy üpjünçisi hökmünde özüni görkezdi.

Kompaniýanyň tertibi
OOGPLUS

Kompaniýanyň medeniýeti

 • Görüş
  Görüş
  Wagtyň synagyndan geçýän sanly gyrasy bolan durnukly, dünýä derejesinde ykrar edilen logistika kompaniýasyna öwrülmek.
 • Wezipe
  Wezipe
  Müşderilerimiziň isleglerini we agyry nokatlaryny ileri tutýarys, bäsdeşlik logistik çözgütleri we müşderilerimiz üçin hemişe iň ýokary baha döredýän hyzmatlary hödürleýäris.
 • Gymmatlyklar
  Gymmatlyklar
  Bütewilik: communicationshli aragatnaşyklarymyzda dogruçyl bolmaga çalyşýan ähli amallarymyza dogruçyllyga we ynamy baha berýäris.

Näme üçin OOGPLUS

Uly we agyr ýüküňizi tejribe we alada bilen dolandyryp biljek halkara logistika üpjünçisini gözleýärsiňizmi?Internationalhli halkara logistika zerurlyklaryňyz üçin ilkinji dükan bolan OOGPLUS-dan başga zat gözlemäň.Hytaýyň Şanhaý şäherinde ýerleşip, adaty transport usullaryndan has ýokary çözgütleri üpjün etmekde ýöriteleşýäris.OOGPLUS saýlamagyň alty sany ynandyryjy sebäbi bar.

Näme üçin OOGPLUS
Näme üçin oogplus

Iň soňky habarlar

Sorag

Önümlerimiz ýa-da bahalandyryjylarymyz barada maglumat almak üçin bize ýüz tutmagyňyzy haýyş edýäris we 24 sagadyň dowamynda habarlaşarys.

Habarlaşyp dur